*
معاون آموزشی دانشگاه آزاد سراب

دکتر سعید فرزانه فرد
متولد 1351 
دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی

سوابق کاری

مسئول دفتر استخدام هیات علمی
معاون آموزشی و دانشجویی واحد از سال 83-79
معاون آموزشی و احد از سال 93-91
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی از سال 94 تا کنون
معاون دانشجویی و فرهنگی واحد از سال 95

مقالات و طرح های پژوهشی


بررسی ایجاز در قران کریم- مجله علمی پژوهشی بهار ادب
بررسی قصرو حصر در قران کریم- مجله علمی پژوهشی بهار ادب
بررسی تصویر سازی در غزلیات صائب تبریزی
دنیا در نهج البلاغه
ترجمه و تجزیه وترکیب طمعات فیض کاشانی
سیمای جامعه در آثار سنایی غزنوی
فنون وصناعات ادبی در بوستان سعدی
بررسی تحلیل اشعار سیف فرغانی از منظر صور خیال- مجله بهار ادب
درآمدی بر نقد ادبی- مجله بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگ-ISI
بررسی صور خیال در غزلیات صائب تبریزی ISI