*


معاون علمی دانشگاه آزاد سراب


دکتر اکبر ولی زاده
دکتری تخصصی مدیریت صنعتی


سوابق کاری و اجرایی


معاون اداری و مالی 93- 92-
 مدیر گروه رشته حسابداری 88-86
عضو طرح و برنامه بودجه دانشگاه 89-87
عضو شورای برنامه ریزی درسی 92-91
دبیر و عضو کمیته اقتصاد دانش بنیان استان 93
مدیرگروه رشته های مدیریت 98-95
معاون علمی از سال
98