*

مدیر آموزش

آقای رضا بهلولی
شماره تماس:04143239679

کارشناسان آموزش

آقای اسفندیار ساعدی
شماره تماس: 04143239675

خانم شهین حسینی نسب
شماره تماس:04143239674

خانم هاجر بلندی
شماره تماس: 041432396472