امور دانش آموختگان

کارشناس امور دانش آموختگان: نهضت عبداله زاده

شماره تماس: 04143239716  
 
مراحل فراغت ازتحصيل

       دانشجو بعد ازاينكه واحد هاي لازم براي دوره پذيرش شده راگذراند با مراجعه به اداره دانش آموختگان واحد وانجام مراحل تسويه حساب در صورت نداشتن مشكل نظام وظيفه گواهي نامه موقت پايان دوره را دريافت ميكند و دانشنامه وي جهت تاييد به اداره كل دانش آموختگان جهت تاييد  ارسال ميشود لازم به ذكر است كه دانشنامه در مقابل تحويل گواهي نامه موقت به دانشجو تحويل ميگردد و چنانچه شخص ديگري براي دريافت دانشنامه فرد ديگري مراجعه نمايد بايستي نسبت به ارائه وكالت نامه محضري اقدام نمايد.