معاون دانشجویی و فرهنگی

مشخصات فردی:
نام: بهروز نام خانوادگی: اظهري
تحصيلات: دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی شماره تلفن محل کار: 43239688  (به همراه کد شهرستان): 041
آدرس دقیق محل كار: دانشگاه آزاد اسلامي واحد سراب – معاون دانشجويي و فرهنگي شماره تلفن همراه (جهت ارسال پیام فوری و تماس ضروری): 09141302993
آدرس پست الکترونیکی (جهت ارسال پیام فوری: azhari@iausa.ac.ir
 


سوابق اجرايي:
اشتغال در پست هاي مختلف اداري از سال 1376 لغايت 1393 از جمله:
1- كارشناس امور فرهنگ اسلامي
2- كارشناس قرآن و عترت
3- مسئول كارگزيني هيات علمي
4- مسئول گزينش
5- مسئول دايره امتحانات
6- معاون دانشجويي وحد از سال 1388 لغايت 1393
 


پيشينه ي علمي:
1- كارشناسي زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد سراب
2- كارشناسي زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز
3- دكتري زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز
 
مقالات و طرح هاي علمي- پژوهشي:
رديف عنوان مقاله عنوان مجله دوره شماره سال انتشار
1- نگاهي به عناصر مديريت در جام جم اوحدي مراغه اي سومين كنفرانس بين المللي مديريت و علوم انساني(پاريس- فرانسه) 3   12/13/2016
2- نگاهي به عناصر مديريت در اسكندرنامه حكيم نظامي گنجوي سومين كنفرانس بين المللي مديريت و علوم اجتماعي(دبي- امارات) 2   10/03/2016
3- بررسي تطبيقي عناصر رئاليسم جادويي در "هزارتوهاي بورخس" و "زنان بدون مردان" شهرنوش پارسي پور كنگره بين المللي زبان و ادبيات فارسي 2   15/07/95
4- بررسي عناصر رئاليسم جادويي در طوبا و معناي شب و " باغ گذرگاه هاي هزار پيچ" بورخس فصلنامه علمي پژوهشي كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي -   1397
5- مسئه ترادف در مفردات قرآن مجله دانشجويي ن والقلم بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سراب     1377
6- Sincerity in Monotheism AENSI     8(22)NOVEMBER2014