*رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب

دکتر سیاوش محمدزاده سرابی
متولد 1347

دکترای حرفه ای دامپزشکی 
دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی

شماره تماس:04143239697