صدور کارت دانشجویی

دانشجویان محترم جهت تمدید کارت دانشجویی به امور دانشجویی واحد، خانم علاییانی، مراجعه کنید.


1- کارت دانشجویی و کارت تغذیه دانشجویان در یک کارت تجمیع گردیده است.
کارت دانشجویی برای دانشجویان جدید الورود، پس از ثبت نام کامل و اسکن شدن عکس دانشجو در سایت دانشگاه توسط مسئولین مربوطه صادر و آماده توزیع میگردد.
2- در صورت مفقود شدن کارت دانشجویی، با اخذ فرم مربوطه از قسمت صدور کارت دانشجویی و واریز مبلغ تعیین شده، کارت المثنی صادر میگردد.
3- برای تمدید اعتبار کارت دانشجویی، در مهر ماه هر سال و با در دست داتشن برگ انتخاب واحد همان ترم، به قسمت صدور کارت دانشجویی مراجعه شود.
4- برای امور مربوطه به شارژ پولی کارت های تغذیه (دانشجویی) به واحد سلف سرويس (آقاي گياهي) مراجعه گردد.