مراحل ثبت نام 1397/10/24مراحل ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم  98-97 
1-مراجعه به وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب به آدرس :  www.iausa.ac.ir  (سامانه آموزش) و تسویه حساب بدهی ترمهای قبلی و واریز اقساط
معوق وامهای دریافتی
2- واریز شهریه ثابت و انجام انتخاب واحد اولیه
3 – برای تکمیل فرایند ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان محترم باید با مراجعه به امور شهریه  نسبت به تعیین تکلیف شهریه متغییر خود به طرق زیر اقدام کنند.
الف) ارائه 3 تا 4 فقره چک صیادی ( جدید) در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب
ب) استفاده از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویی و دریافت وامهای تامین شهریه میان مدت و کوتاه مدت