لزوم انتخاب دروس تاريخ تحليلي صدر اسلام و تاريخ و فرهنگ تمدن اسلامي برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته ورودی 91 به بعد 1395/12/03دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ناپيوسته ورودي 91 به بعد بايد هر دو درس تاريخ تحليلي صدر اسلام و تاريخ و فرهنگ تمدن اسلامي را در طول دوره تحصيل اخذ و پاس نمايند.