چاپ کتاب «شیمی آلی آزمایشگاهی» از سوی عضو هیات علمی واحد 1395/12/10


 


عضو هیات علمی گروه علوم پایه واحد سراب درباره این کتاب گفت: «کتاب «شیمی آلی آزمایشگاهی» به‌صورت جامع و مصور درباره آزمایش‌های موجود در دروس شیمی آلی 3،2،1 و جداسازی است که با همکاری فرشید سلیمی از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل منتشر شده است.»
دکتر بهنام خانی‌زاده، این کتاب را که شامل موارد محتوای مهارتی و علمی در مورد شیمی آلی و آزمایش‌های مربوط به این رشته است را گامی در بالابردن مهارت فنی و عملی و در عین حال علمی دانشجویان شیمی دانست و افزود: «سعی شده مقررات و نکات مربوط به ایمنی در آزمایشگاه‌ها، علائم ترکیبات شیمیایی، کمک‌های اولیه، ترکیبات شیمیایی پرخطر، طرز برخورد با مشکلات موجود در آزمایشگاه‌های شیمی و آشنایی با لوازم شیشه‌ای مورد نیاز در آزمایشگاه به طور کامل تشریح شود.»
عضو هیات علمی واحد سراب گفت: «کتاب «شیمی آلی آزمایشگاهی» مشتمل بر 10 فصل در 370 صفحه تالیف و از سوی انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی چاپ شده است، در این کتاب انواع روش‌های خشک کردن و صاف کردن، تعیین خواص فیزیکی مواد از قبیل نقطه ذوب و جوش ترکیبات آلی، جرم مخصوص، قطبش سنجی، هم چنین روش‌های استخراج، کروماتوگرافی، تصعید و تقطیر، واکنش‌های جانشینی، حذفی، استخلافی، مطالعه سرعت واکنش‌ها، واکنش دیلز آلدر، استری شدن، تهیه صابون، رنگ، ایزومریزاسیون، نوآرایی، اکسایش و کاهش، شناسایی ترکیبات آلی (الکل‌ها، فنل‌ها، آلدهیدها، کتون‌ها و کربوکسیلیک اسیدها) مورد بررسی قرار گیرد.
این پژوهشگر و استاد واحد سراب از پژوهشگران برتر واحد سراب در سال 95 بوده و مدیر مسئول و سردبیر نشریه گامی نو واحد سراب است.