تکمیل فرم 1398/09/05
کلیه دانشجویان خواهران وبرادران ورودی 1398 جهت تکمیل فرم فرهنگی تاروز یکشنبه مورخ 98/09/10 به دفتر فرهنگ اسلامی واقع در طبقه سوم مراجعه نمایند