طرح شهيد احمدي روشن 1398/05/01


       قابل توجه اساتيد ودانشجويان گرامي


    باتوجه به آغاز فرايند برنامه ريزي براي اجراي چهارمين دوره طرح حمايت از هسته هاي دانشجويي (طرح شهيد احمدي روشن ) توسط بنياد ملي نخبگان و ضرورت استفاده از ظرفيت ها  وتوانمندي هاي مراكز تحقيقاتي صنعتي ودستگاهاي اجراي كشور ((استاد خبره )) برنامه هاي پژوهشي دارند  مي توانند طبق شيوه نامه كه در معاونت محترم علمي قسمت پژوهش ويا به دفتر فرهنگ اسلامي واحد موجود است مراجعه و اقدام نمايند
                                                                                  "جهت كسب اطلاعات بيشتر به حاج آقا عليپور مراجعه فرماييد"