تغییر تاریخ برگزاری آزمون جامع 1398/02/24 با عنایت به اینکه در جریان بارش ها و سیل اخیر در کشور، استان ها ومناطق مختلفی درگیر بودند و روال عادی زندگی هموطنان دچار اختلال شده، لذا در راستای همراهی با دانشجویان دکتری، فراهم نمودن فرصت بیشتر برای مطالعه و آمادگی برای آزمون جامع دکتری و به استاد مصوبه شورای راهبردی معاونین آموزشی وپژوهشی دانشگاه: تاریخ برگزاری آزمون جامع دکتری سال 98 تمامی واحدهای دانشگاهی از نیمه دوم خرداد به دهه دوم تیرماه تغییر یافت.