لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سراب 1400/06/30


رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب
 
کارشناسی پیوسته
 
                                  1- حقوق                         5- مهندسی معماری      9- ریاضیات و کاربردها           13 آموزش زبان انگلیسی                 

        2- حسابداری                  6- مهندسی عمران        10- زبان و ادبیات فارسی       14- میکروبیولوژی  

3-مدیریت صنعتی            7- مهندسی برق           11- مهندسی علوم دامی       15- علوم دامی

                                   4- روانشناسی عمومی   8- زیست شناسی سلولی  12- مدیریت بازرگانی      16- علم اطلاعات و دانش شناسی       
    

 کارشناسی ناپیوسته  

1-حسابداری              6- مهندسی ترافیک شهری    11 -مهندسی مکانیک خودرو    16-آموزش دینی و عربی
2-مهندسی الکترونیک   7- مهندسی عمران              12- مهندسی انتقال و توزیع      17- آموزش ریاضی
3-مهندسی برق قدرت    8- مهندسی برق                13 تکنولوژی نرم افزار          18- آموزش ابتدایی
4-تربیت بدنی             9 -مهندسی معماری           14- علوم آزمایشگاهی دامی      19 -آموزش زبان انگلیسی
5-مهندسی صنایع غذایی  10- مهندسی ماشین ابزار   15- بهداشت مواد غذایی
 

کاردانی ناپیوسته

1-معماری               6- صنایع غذایی             11- مهندسی مکانیک خودرو      16-آموزش دینی و عربی

2-کاردان فنی عمران  7- امور دامی                12- مهندسی انتقال و توزیع         17- آموزش ریاضی     

  1. 3-کاردان فنی برق     8- حسابداری                13- تکنولوژی نرم افزار            18-آموزش ابتدایی           
           4-تربیت بدنی          9- دینی و عربی            14- علوم آزمایشگاهی دامپزشکی   19- آموزش زبان انگلیسی    

5-دامپزشکی          10- پرورش طیور          15- بهداشت مواد غذایی               20- آموزش ریاضی        
 

کاردانی پیوسته

1-حسابداری            5- نرم افزار کامپیوتر           9- صنایع شیمیایی                   13- مدیریت خانواده

2-تربیت بدنی          6- فناوری تولیدات باغی       10- نقشه برداری                    14- مکانیک خودردو

           3-الکترونیک                7- امور دامی                          11- ساخت تولید                         15- عمران           

       4-الکتروتکنیک       8- معماری                             12- نقشه کشی صنعتی