آگهی فراخوان پیمانکار 1399/10/18
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب در نظر دارد نسبت به برچیدن کلیه لوله های پوسیده گالوانیزه وبازسازی سیستم آبرسانی و همچنین برچیدن و احیا و بازسازی سیستم گرمایشی و همچنین رفع ایرادات و راه اندازی موتورخانه خود واقع در خوابگاه دانشجویی دختران به آدرس سراب.خ شهید بهشتی روبروی کتابخانه عمومی شهر را از طریق استعلام بها واگذار نماید.لذا خواهشمند است موارد ذیل الذکر را با رویت از محل اجرای عملیات به دقت مطالعه و قیمت پیشنهادی خود را درپاکت سربسته تا تاریخ 99/10/20 تحویل دبیرخانه واحد به آدرس خ معلم.دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب نمایید.ضمنا پنج درصد مبلغ پیشنهادی خود را طی یک فقره چک بدون تاریخ و بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب ازبابت تضمین اجرای استعلام بها درپاکت پیشنهاد قیمت گذاشته و تحویل نموده و رسید دریافت نمایید.