مرکز مشاوره امین 1399/09/19


برنامه مرکز مشاوره امین دانشگاه آزاد واحد سراب - نیمسال اول سال تحصیلی 1400 –  1399


ایام هفته نام مشاور ساعت تخصص
شنبه آقای دکتر عبدالتاجدینی 17 -14   روانشناسی تربیتی
شنبه آقای دکتر الیاسی 19 – 17 مشاوره ورزشی
یکشنبه آقای فرشی 12 – 8 روانشناسی تربیتی
یکشنبه آقای دکتر قادری 14 – 12 روانشناسی عمومی
یکشنبه اقای دکتر عبدالتاجدینی 17 – 14 روانشناسی تربیتی
یکشنبه آقای دکتر وزیری 21 – 19 متخصص تغذیه
دوشنبه آقای دکتر خانی زاده 13 – 11 مشاوره ایجاد کسب وکار دانشگاهی و شرکت دانش بنیان
سه شنبه آقای دکتر رضایی 17 – 15 مشاوره دینی و مذهبی
سه شنبه آقای دکتر وزیری 21 – 19 متخصص تغذیه
چهار شنبه آقای دکتر وفوری 13 – 9 روانشناسی تربیتی
چهارشنبه خانم دکتر ساکن آذری 17 – 14 روانشناسی تربیتی
چهارشنبه آقای دکتر رضایی 17 – 15 مشاوره دینی – مذهبی
چهارشنبه خانم دکتر اسماعیل زاده 17 – 15 مشاوره ورزشی
پنجشنبه آقای دکتر خدیوی 14 – 9 مشاوره خانواده و ازدواج
پنجشنبه آقای دکتر گهرنیا 13 – 10 مشاوره حقوقی
پنجشنبه آقای دکتر عزیزی 19 – 17 روانشناسی عمومی
جمعه آقای دکتر خدیوی 14 – 9 مشاوره خانواده و ازدواج
جمعه آقای دکتر عزیزی 19 – 17 روانشناسی عمومی