تکمیل پرسشنامه 1399/04/05


 
دانشجویان محترم لطفا پرسشنامه در رابطه با آموزش مجازی را تکمیل کنید.
 و به آدرس های درج شده در پرسشنامه ارسال نمایید.